Օֆերտա առցանց պատվերի համար

BCGroup հետազոտական գործակալությունը հրապարակում է այս օֆերտան, որը հանրային օֆերտա է (այսուհետ` Օֆերտա):

1. Տերմիններ և սահմանումներ
1.1. Ինտելեկտուալ ծառայությունը ոչ անվանական էլեկտրոնային փաստաթուղթ է, որը թողարկվում է Կատարողի հայեցողությամբ ընտրված ձևով (հրապարակում, տեքստ, աղյուսակային ֆայլ կամ պրեզենտացիա), ուղարկվում է Գնորդի էլ. հասցեին և պարունակում է ինդիվիդուալ եզակի տվյալներ ընթացիկ մարքեթինգային հետազոտությունների վերաբերյալ (այսուհետ՝ Հետազոտություն): Այն հավաստում է Կատարողին գումար փոխանցելու (վճարման) փաստը և հաստատում Գնորդի՝ ստացված տվյալների բացառիկ օգտագործման իրավունքը։
1.2. Գնորդը այն անձն է, որը համաձայնել է Կատարողից առցանց ինտելեկտուալ ծառայություն գնելու Օֆերտայի պայմաններին, որն արտահայտվում է դրամական միջոցների փոխանցման (վճարման) փաստով, որի հաստատմամբ ինտելեկտուալ ծառայությունը տրամադրվել և ուղարկվել է Գնորդի էլ. փոստին՝ համաձայն Օֆերտայի պայմանների:
1.3. Գաղտնիության համաձայնագիրը Կատարողի և Գնորդի միջև համաձայնագիր է սույն Օֆերտայի Գաղտնիության համաձայնագրում նշված որպես գաղտնի կետերի գաղտնիությունը պահպանելու վերաբերյալ:
1.4. Ակցեպտը Գնորդի կողմից Օֆերտայի պայմանների ամբողջական և անվերապահ ընդունումն է, որը հաստատվում է Կատարողին միջոցների վճարմամբ՝ որոշված՝ հաշվի առնելով սույն Օֆերտայի պայմանները և Գնորդի կողմից ինտելեկտուալ ծառայության ստացմամբ էլեկտրոնային փոստին և Հետազոտության արդյունքներն օգտագործելու բացառիկ իրավունքով, որին հաջորդում է Կատարողի կողմից ստացված տվյալների հեռացումը իր ռեսուրսներից:
1.5. Օֆերտան կողմերի (Կատարողի և Գնորդի) իրավունքների և պարտավորությունների վերաբերյալ համաձայնություն է միայն սույն Օֆերտայի պայմաններից բխող ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքների ստացման (փոխանցման) վերաբերյալ, որը կնքվել է Կատարողի սույն Օֆերտայի ակցեպտով Գնորդի կողմից։ Այն առուվաճառքի պայմանագիր չէ, ինչպես նաև նախնական պայմանագիր չէ, որը սահմանում է առուվաճառքի գործարք կնքելու և կարգավորելու կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
1.6. Անձնական հաշիվը ծրագրային գործիք է, որը գտնվում է www.bcgroup -research.am/personal կայքում, որի անհատական մուտքանունն ու գաղտնաբառը Կատարողն ուղարկվում է Գնորդի էլ.փոստին՝ սույն Օֆերտայի պայմաններն ընդունելուց, տեխնիկական առաջադրանքը և վճարումը ստանալուց հետո:
1.7. Տեխնիկական առաջադրանքը հետազոտության հարցերի ցանկն է, վերլուծական հաշվետվության շրջանակներում վերլուծության համար նախատեսված պարամետրերի ցանկը կամ Հետազոտության նկարագրությունը (տարածաշրջան, շուկա, թիրախային լսարան, այլ կարևոր մանրամասներ):

2. Ընդհանուր դրույթներ
2.1. Սույն Օֆերտան սահմանում է Վաճառողի ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքների ձեռքբերման և օգտագործման կանոնները:
2.2. Անձը, որն ընդունում է սույն Օֆերտայի և նրա բոլոր հավելվածների բոլոր պայմանները, հնարավորություն ունի այն ընդունելու Վաճառողի կայքում և նրա ռեսուրսներում՝ կատարելով վճարում, որի հաստատմամբ Կատարողը Գնորդին տրամադրում է վճարման անդորրագիր:
2.3. Հաշվի առնելով վերը նշվածի կարևորությունը՝ այս Օֆերտայով հետաքրքրված անձին խստորեն խորհուրդ է տրվում ուշադիր կարդալ նրա տեքստը և նրա ցանկացած պարբերության հետ անհամաձայնության դեպքում առաջարկվում է հրաժարվել ընդունումից:

3. Օֆերտայի առարկան
3.1. Այս Օֆերտան համարվում է առաջարկ Գնորդին վճարել Ինտելեկտուալ ծառայության համար՝ ստանալով անդորրագիր որպես հաստատում և www.bcgroup-research.am -ի համապատասխան բաժնում նշված ժամկետի ավարտից հետո՝ ստանալ Ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքը:
3.2. Օֆերտան ստացած անձի ակցեպտով գործողությունների կատարումը համարվում է Կատարողի հետ համապատասխան Պայմանագրի կնքում:
3.3. Սույն Օֆերտայի ակցեպտի դեպքում Կատարողը պարտավորվում է Գնորդից ընդունել վճարում Ինտելեկտուալ ծառայության մատուցման համար՝ որպես հաստատում տալով չեկ:
3.4. Սույն Օֆերտան ընդունելու դեպքում Գնորդը պարտավորվում է Կատարողին վճարել www.bcgroup -research.am կայքի համապատասխան բաժնում նշված միջոցները, ընդունել Վաճառողից Ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքը և օգտագործել այն՝ համաձայն սույն Օֆերտայի և գաղտնիության բաժնի պայմանների։

4. Կողմերի պատասխանատվությունը
4.1. Կատարողը պարտավորվում է ծառայություններ մատուցել Ինտելեկտուալ ծառայության կազմակերպման և անցկացման համար ժամանակին և պատշաճ որակով:
4.2. Գնորդին, նրա խնդրանքով, տրամադրել մուտք դեպի Անձնական հաշիվ՝ Ինտելեկտուալ ծառայության ընթացի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար:
4.3. Ծառայության կատարման ժամկետը նշված է www.bcgroup-research.am -ի համապատասխան բաժնում և հաշվարկվում է Կատարողի հաշվին վճարումը ստանալու և տեխնիկական առաջադրանքը Կատարողի էլ. փոստին ուղարկելու օրվա հաջորդող աշխատանքային օրվանից:
4.4. Այն դեպքերում, երբ Գնորդը պահանջում է լրացուցիչ տեղեկատվություն կամ հաշվետվություն, որը նախատեսված չէ և նշված չէ www.bcgroup-research.am -ի համապատասխան բաժնում, Կատարողն իրավունք ունի լրացուցիչ վճարում պահանջել այդ ծառայությունների մատուցման համար:
4.5 . Այն դեպքերում, երբ Գնորդը չի սահմանում հաշվարկման մեթոդները, բանաձևերը, առանձին տարածաշրջանները, սեգմենտները, հաշվարկների համար լսարանները և (կամ) Ինտելեկտուալ ծառայության (հետազոտության) արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մանրամասն կառուցվածքը կամ սահմանվածը ունի ոչ միանշանակ մեկնաբանություն, Կատարողն իր հայեցողությամբ է կատարում հաշվարկներ և կազմում հաշվետվություն:
4.6. Վերլուծաբանի՝ Պատվիրատուի աշխատակիցներին վիճակագրական ծրագրերի հաշվարկների, բացատրությունների, մեթոդների հետ կապված խորհրդատվությունների և այլնի վերաբերյալ վերապատրաստելու նպատակով բանավոր խորհրդատվության (անմիջական կամ հեռախոսային) անհրաժեշտության դեպքում, Կատարողն իրավունք ունի լրացուցիչ գումար գանձել փորձագիտական ժամերի համար 12000 դրամ/ժամ չափով:
4.7. Այն փաստը, որ Գնորդը չի օգտագործում Ինտելեկտուալ ծառայությունը նրա գործողության ժամկետի ընթացքում, հանգեցնում է Ինտելեկտուալ ծառայության օգտագործման հետ կապված Կատարողի Գնորդի նկատմամբ պարտավորությունների և Գնորդի իրավունքների դադարեցմանը; Գնորդի կողմից Կատարողին փոխանցված միջոցների ճանաչմանը՝ որպես Կատարողի եկամուտ:
4.8. Ինտելեկտուալ ծառայության վաճառքի գործարքների քանակը չի սահմանափակվում մեկ գործարքով: Միևնույն չեկի կրկնակի ներկայացումը որպես վճարում տարբեր Ինտելեկտուալ ծառայությունների համար չի թույլատրվում: Բարդ կամ կոմպոզիտային հետազոտությունների դեպքում թույլատրվում է Ինտելեկտուալ ծառայությունների վճարում մի քանի մասով, ընդհանուր արժեքը սահմանափակվում է մինչև 1 220 000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր քսան հազար դրամ) դրամով: Այս գումարից բարձր գումարների համար Օֆերտայի փոխարեն կնքվում է երկկողմանի պայմանագիր:
4.9. Կատարողն իրավունք ունի ծառայությունների կատարման համար ներգրավել երրորդ անձանց՝ միաժամանակ պատասխանատվություն կրելով Պատվիրատուի առջև սույն Օֆերտայով նախատեսված ծառայությունների որակի համար:
4.10. Հարցումներ կատարելիս՝ Կատարողը պարտավորվում է հավաքել և մշակել տվյալներ՝ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան։
4.11: Գնորդը պարտավորվում է Կատարողին ժամանակին տրամադրել Ինտելեկտուալ ծառայության (ուսումնասիրության) պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները և նյութերը:
4.12. Գնորդը Ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքներն ստանալու օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին ստուգել և ընդունել տվյալները և ուղարկել պրեզենտացիան գրավոր տեսքով։ Եթե Կատարողն ընդունում է Գնորդի պահանջը, կողմերը կազմում են երկկողմանի ակտ՝ անհրաժեշտ բարելավումների ցանկով և դրանց կատարման վերջնաժամկետներով: Եթե Ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքների փոխանցման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդից գրավոր պահանջ չստացվի, ապա ծառայությունը Գնորդի կողմից համարվում է ամբողջությամբ ընդունված:
4.13. Այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն կոնտակտներ է փոխանցում Կատարողին հարցում անցկացնելու համար, Պատվիրատուն երաշխավորում է Կատարողի կողմից կոնտակտների փոխանցման և տեղեկատվության մշակման վերաբերյալ համաձայնությունների առկայությունը՝ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
4.14: Իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ:
4.15. Կատարողը պատասխանատու է ծառայությունների չմատուցման կամ անորակ մատուցման համար միայն այն դեպքում, եթե դա պայմանավորված է Կատարողի աշխատակիցների սխալներով: Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում Հետազոտության մասնակիցների կամ Գնորդի տառասխալների կամ սխալների համար, այդ թվում՝ տրամաբանական սխալների համար՝ տեխնիկական առաջադրանքը կազմելիս կամ հետազոտությունն սկսելիս նյութերի նկատմամբ անուշադիր վերաբերմունքի համար:
4.16. Կողմերը համաձայնության են եկել, որ հարցումներում թույլատրվում է սխալի մինչև 7%։ Եթե տեխնիկական առաջադրանքի որևէ կետի վերաբերյալ տեղեկատվություն/հաշվարկներ տրամադրելն անհնար է, Կատարողն այդ մասին տեղեկացնում է Գնորդին էլեկտրոնային փոստով:
4.17. Կողմերը պայմանավորվել են, որ սույն Համաձայնագրով նախատեսված Կողմերի հարաբերությունները չեն ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի դրույթներին: Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները պարտավորությունների համար, որոնք բխում են սույն համաձայնագրից, չեն հաշվեգրվում և ենթակա չեն վճարման հակառակ Կողմին՝ ըստ համաձայնագրի։

5. Օֆերտայի պայմանագրի կնքման կարգը, գործողության ժամկետը և դադարեցման կարգը
5.1. Սույն Առաջարկի հիման վրա պայմանագիրը համարվում է կնքված ցանկացած անձի հետ այն պահից, երբ այդ անձը լիովին և անվերապահորեն ընդունում է սույն Օֆերտայի պայմանները: Նշված անձը այդ պահից դառնում է Համաձայնագրի Կողմ (Գնորդ)՝ ունենալով սույն Օֆերտայի պայմաններին համապատասխան իրավունքներ և պարտականություններ:
5.2. Համաձայնագիրը (Օֆերտան) ուժի մեջ է մտնում Օֆերտայի ընդունումից հետո:
5.3. Սույն Օֆերտան ուժի մեջ է անկախ Կատարողի այլ ծառայությունների համար Պայմանագրի կնքումից:
5.4. Յուրաքանչյուր կոնկրետ Գնորդի համար Օֆերտան դադարեցվում է Ինտելեկտուալ ծառայության տրամադրման արդյունքների փոխանցման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ավարտից հետո; Կողմերի համաձայնությամբ; սույն Օֆերտայի 4.16 կետի համաձայն Ինտելեկտուալ ծառայությունների իրականացման անհնարինության դեպքում; Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
5.5. Սույն Օֆերտայի դադարեցման պահից Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները դադարում են:
5.6. Սույն Օֆերտայի դադարեցումը Կողմերին չի ազատում դրա խախտման համար պատասխանատվությունից:
5.7. Սույն Օֆերտայի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում 4.15. կետում նշված պատճառով վճարումը չի վերադարձվում, բացառությամբ Կողմերի՝ վերադարձի մասին կամավոր համաձայնության դեպքերի:
5.8. Չընդունված Օֆերտան Կատարողի և Օֆերտան չընդունած անձի համար իրավունքներ և պարտականություններ, հետևաբար, պատասխանատվություն չի ստեղծում:

6. Անձնական տվյալներ
6.1. Գնորդը Կատարողին կամավոր տեղեկացված համաձայնություն է տալիս մշակել իր անձնական տվյալները, ներառյալ ազգանունը և անունը, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն՝ Օֆերտան կատարելու համար:
6.2. Գնորդի անձնական տվյալների մշակումը ներառում է դրանց պահպանումը, մշակումը, ապաանձնավորումը և ոչնչացումը:
6.3. Վաճառողը չի օգտագործում Գնորդի անձնական տվյալները մարքեթինգային, գովազդային և տեղեկատվական նպատակներով:
6.4. Վաճառողն իրավունք ունի ուղարկել էլեկտրոնային նամակներ և SMS հաղորդագրություններ ոչ հաճախ, քան եռամսյակը մեկ անգամ՝ 6.3 կետի համաձայն:
6.5. Գնորդն իրավունք ունի հրաժարվել հաղորդագրություններ ստանալուց և (կամ) պահանջել Վաճառողից ոչնչացնել իր անձնական տվյալները՝ ողջամիտ ժամկետում ծանուցելով Վաճառողին: Էլեկտրոնային հաղորդագրություններ ստանալուց հրաժարվելու համար Գնորդն իրավունք ունի նաև օգտվել ծրագրային գործիքներով իրեն տրամադրված հնարավորությունից:

7. Գաղտնիություն
7.1. Սույն Օֆերտայի կետերն ու պայմանները, Կողմերի կողմից սույն Համաձայնագրի կնքման և կատարման ընթացքում ստացված ցանկացած տեղեկատվություն և փաստաթուղթ (այդ թվում՝ էլեկտրոնային ձևով) գաղտնիք չեն համարվում: Փաստաթղթերն ու տեղեկությունները, որոնք հանրությանը հասանելի են և (կամ) հայտնի են, գաղտնի չեն ճանաչվում:
7.2. Կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավորվում է, առանց մյուս Կողմի համաձայնության, չտարածել կամ երրորդ անձանց չփոխանցել սույն Համաձայնագրի 7.1 կետում նշված տեղեկատվությունը և (կամ) փաստաթղթերը ամբողջությամբ կամ մասամբ, ինչպես նաև չտրամադրել հասանելիություն երրորդ անձանց նման տեղեկատվության և փաստաթղթերի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն։
7.3. Կողմերը պարտավորվում են ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու սույն Համաձայնագրի 7.1 կետում նշված տեղեկատվության և փաստաթղթերի ամբողջական կամ մասնակի տարածումը, երրորդ կողմերին փոխանցումը, ինչպես նաև երրորդ կողմերի այդ տեղեկատվության և փաստաթղթերի հասանելիությունը:
7.4. Սույն բաժնի դրույթները ուժի մեջ կմնան սույն Օֆերտայի ցանկացած պատճառով դադարեցումից հետո՝ սույն Օֆերտայի դադարեցման օրվանից սկսած 100 (հարյուր) տարվա ընթացքում:

8. Ֆորսմաժորային իրադարձություններ
8.1. Ֆորսմաժորային հանգամանքների (ֆորսմաժոր) առաջացումը, ներառյալ հայտարարված կամ փաստացի պատերազմը, քաղաքացիական անկարգությունները, համաճարակները, շրջափակումը, էմբարգոն, երկրաշարժերը, ջրհեղեղները, հրդեհները և այլ բնական աղետները, իշխանությունների արգելող գործողությունները, դեֆոլտը, ազատում է կողմերին պատասխանատվությունից սույն Օֆերտայով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
8.2. Կողմը, որը չի կատարում իր՝ սույն Օֆերտայով սահմանված պարտավորությունները ֆորսմաժորային հանգամանքների պատճառով, պարտավոր չէ մյուս Կողմին տեղեկացնել առաջացած ֆորսմաժորային հանգամանքների և սույն Օֆերտայով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու ունակության վրա դրանց ազդեցության մասին, ինչպես նաև պարտավոր չէ ապացուցել ֆորսմաժորային հանգամանքների առկայությունը և դրանց ազդեցությունը սույն Օֆերտայով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հնարավորության վրա:

9. Վեճերի լուծում
9.1. Կողմերը կգործադրեն բոլոր ջանքերը՝ բանակցությունների միջոցով լուծելու սույն Օֆերտայի կատարման հետ կապված տարաձայնությունները և վեճերը:
9.2. Եթե բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն ձեռք չի բերվում, ապա այդ տարաձայնությունները և վեճերը լուծվում են հայցային (նախադատական) ընթացակարգով:
9.3. Հայցը ներկայացնող Կողմը գրավոր հիմնավորված հայց է ուղարկում մյուս Կողմին:

10. Այլ պայմաններ
10.1. Սույն Օֆերտայով նախատեսված բոլոր ծանուցումները Կողմերը ուղարկվում են միմյանց սույն Համաձայնագրի 12-րդ բաժնում նշված մեկ կամ մի քանի էլեկտրոնային հասցեներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն Համաձայնագրով: Ծանուցումները կարող են ուղարկվել ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակով:
10.2. Սույն Օֆերտան գրված է հաայերեն՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության:
10.3. Այս Օֆերտայի ցանկացած փոփոխություն և լրացում պետք է տեղադրվի www.bcgroup-research.am կայքի ռեսուրսներում և ուժի մեջ է մտնում տեղադրման պահից։

11. Կատարողի կոնտակտները Հեռ.՝ +374 93 75 05 48
էլ. փոստ՝ mail@bcgroup-research.am

Հարցերի համար դիմեք մեզ՝ mail@bcgroup-research.am

Փակել
Ուղարկել հարցում